სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი

მონაცემები

ID დასახელება დასახელება EN საიდენტიფიკაციო კოდი ქვეყანა ქვეყანა EN ქალაქი ქალაქი EN ქუჩა ქუჩა EN საფოსტო ინდექსი დირექტორი დირექტორი EN ტელეფონი ვებგვერდი ელფოსტა მისია, მიზნები მისია, მიზნები EN მეცნიერთა რაოდენობა სტრუქტურული ერთეულები სტრუქტურული ერთეულები EN რედაქტირება წაშლა
ID დასახელება დასახელება EN საიდენტიფიკაციო კოდი ქვეყანა ქვეყანა EN ქალაქი ქალაქი EN ქუჩა ქუჩა EN საფოსტო ინდექსი დირექტორი დირექტორი EN ტელეფონი ვებგვერდი ელფოსტა მისია, მიზნები მისია, მიზნები EN მეცნიერთა რაოდენობა სტრუქტურული ერთეულები სტრუქტურული ერთეულები EN რედაქტირება წაშლა

ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი | 2022