ინფორმაცია მთავარ მეცნიერ თანამშრომელთა სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის შესახებ 2002-2022

ფილტრაცია

ზოგადი ფილტრაცია
ინსტიტუტი
განყოფილება
პოზიცია
სახელი, გვარი
წელი
დაწყების თარიღი
დასრულების თარიღი

სამეცნიერო პუბლიკაციების ფილტრაცია
სამეცნიერო პუბლიკაციის დასახელება

მონაცემები

ID სახელი გვარი პირადი ნომერი პირადი მონაცემები სამეცნიერო პუბლიკაციები კონფერენციები მეცნიერის ციტირების ინდექსი მოღვაწეობა უცხოეთის კვლევით დაწესებულებაში სამეცნიერო მიღწევების დანერგვა სამეცნიერო ექსპედიციაში მონაწილეობა საგანმანათლებლო საქმიანობა რედაქტირება და რეფერირება პროექტები/გრანტები ინტელექტუალური საკუთრება აქტივობები
ID სახელი გვარი პირადი ნომერი პირადი მონაცემები სამეცნიერო პუბლიკაციები კონფერენციები მეცნიერის ციტირების ინდექსი მოღვაწეობა უცხოეთის კვლევით დაწესებულებაში სამეცნიერო მიღწევების დანერგვა სამეცნიერო ექსპედიციაში მონაწილეობა საგანმანათლებლო საქმიანობა რედაქტირება და რეფერირება პროექტები/გრანტები ინტელექტუალური საკუთრება აქტივობები

ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი | 2022